Kapitalforvaltning

Stiftelsens kapitalforvaltning omfatter rentepapirer med lav risiko og høy likviditet.

Stiftelsens reserver skal bestå av høylikvide verdipapirer eller bankinnskudd. Kostnaden med en slik strategi er at man ikke oppnår den samme avkastningen på kapitalen som ved en mindre konservativ strategi.

Stiftelsen skal eie minst 50 prosent av SpareBank 1 Østlandets utstedte egenkapitalbevis. Stiftelsen kan beholde eller øke sin eierandel ved å kjøpe egenkapitalbevis i markedet og ved deltakelse i emisjoner. Betingelsen for å kunne foreta slike disposisjoner er at stiftelsen har tilgjengelig likviditet.