Formål og visjon

Sparebanken Hedmarks egenkapital er bygd opp gjennom lokal sparebankvirksomhet i mer enn 170 år. Bankens egenkapital er Hedmark-samfunnets kapital.

Kapitalen hadde før konverteringen i 2015 ingen formelle eiere fordi hele kapitalen bestod av grunnfondskapital. Ved å konvertere 60 prosent av egenkapitalen til eierandelskapital ble eierskapet overført til en nyopprettet stiftelse. Stiftelsen skal forvalte disse verdiene på vegne av Hedmark-samfunnet. Stiftelsen skal bidra til bankens videre utvikling, samtidig som den skal sørge for at deler av de verdiene som skapes føres tilbake til det samfunnet som bygde opp denne kapitalen. I henhold til lovverket er stiftelsen både pålagt å være en langsiktig og stabil eier og videreføre det allmennyttige arbeidet.

1. april 2017 fusjonerte Sparebanken Hedmark med SpareBank 1 Oslo Akershus og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. 13. juni ble SpareBank 1 Østlandet børsnotert. Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank1 Østlandet.


Stiftelsens formål

Stiftelsens vedtekter, §2 1-2, beskriver stiftelsens formål.

Se fullstendige vedtekter
 

Eierskap

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østlandet med sikte på å opprettholde sin relative eierandel, blant annet gjennom deltakelse i emisjoner.

Kapitalforvaltning

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning.

Gaver

Stiftelsen kan disponere deler av overskuddet og dele ut utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til regionen som har bygget opp kapitalen i tidligere Sparebanken Hedmark.

Sparebanktradisjoner

Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjonene både gjennom eierskapet og gavetildeling. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenelig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.


Skal bidra til å utvikle regionen

Hedmark er blant fylkene i landet med svakest regional utvikling. Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse kan gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gavevirksomhet bidra til å utvikle regionen til et bedre sted både å bo i og en bedre region å etablere og drive næringsvirksomhet i. Næringsvirksomhet er en betingelse for arbeid og bosetting. Stiftelsens gaver til allmennyttige formål skal derfor i tillegg til gaver til kultur og samfunnsliv også omfatte gaver til lokal og regional verdiskapning i vid forstand. Slik kan regionen vokse og bli mer attraktiv, og slik kan bankens virksomhet sikres og utvikles.


Langsiktig eier i SpareBank 1 Østlandet

Fundamentet for stiftelsens virksomhet og bidrag til Hedmark er eierskapet i SpareBank 1 Østlandet. Dersom banken ikke oppnår gode økonomiske resultater, vil heller ikke stiftelsen ha midler til å være med å utvikle Hedmark. Grunnleggende sett er derfor selve fundamentet for stiftelsens virke at man utøver et langsiktig, stabilt og kompetent eierskap i banken.

Det er stiftelsens ansvar å forvalte videre verdiene den ved opprettelsen ble tilført fra Sparebanken Hedmark, i tråd med god sparebanktradisjon i dag og i all fremtid.


To hovedoppgaver

Stiftelsens hensikt kan sammenfattes i to hovedoppgaver:

  • Stiftelsen skal være en langsiktig eier i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen skal alltid være den største eieren i banken, og man skal bidrar til bankens utvikling gjennom emisjoner.
  • Stiftelsen skal bidra til å videreføre sparebanktradisjoner ved å gi gaver til allmenn nytte, både til næringsutvikling og kultur og samfunnsliv.

For å realisere disse oppgavene skal stiftelsen ha evigvarende drift som sitt perspektiv, og et finansielt krav om positiv realavkastning på stiftelsens verdier over tid. Oppgavene og perspektivet danner grunnlaget for stiftelsens visjon.

Stiftelsens visjon: «For Hedmark»
Stiftelsens verdier: Langsiktig – verdiskapende – uavhengig - åpen

  • Langsiktig: Stiftelsen skal forvalte sparebankarven – i dag og i all framtid.
  • Verdiskapende: Stiftelsen skal være en kompetent og aktiv eier i SpareBank 1 Østlandet og bidra til å skape entusiasme, trivsel og sunn utvikling i Hedmark fylke.
  • Uavhengig og åpen: Stiftelsen skal være profesjonell og tillitsskapende i forhold til kapitalmarkedet, forretningspartnere, gavesøkere og allmenheten generelt.