Eierskap og eierutøvelse

For å oppfylle sin hensikt skal sparebankstiftelsen utøve en langsiktig og bærekraftig formuesforvaltning i samsvar med de grunnleggende verdiene i norsk sparebanktradisjon: langsiktighet – verdiskaping – forretningsmessig utvikling.


Stiftelsens mål for eierskap er relatert til følgende hovedmål:
 

Stiftelsen skal være en langsiktig og stor eier med minst 50 prosent eierandel

Stiftelsen skal alltid eie minimum 50 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet. 
 

Stiftelsen skal utøve et forutsigbart og aktivt eierskap

Stiftelsen skal opptre som en langsiktig og forutsigbar eier gjennom å:

 • Utøve eierskapet ved å delta i styrende organer.
 • Være en resultatorientert eier som vektlegger langsiktig lønnsomhet.
 • Kommunisere et langsiktig perspektiv i sitt eierskap.
 • Være en pådriver for utvikling av banken med et profesjonelt styre og lederskap i banken.
   

Stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse med evne til å delta i emisjoner i banken

Stiftelsen skal gjennom salg av egenkapitalbevis ved børsnotering og gjennom løpende utbytte og forvaltning av sine midler, bygge opp en likviditetsreserve som er tilstrekkelig til å opprettholde en eierandel på 50 prosent eller mer.
 

Stiftelsen skal vær en god og profesjonell eier

 • Stiftelsen ønsker gjennom godt samarbeid med banken å bidra til høy verdiskaping. «Går det godt for banken går det godt for stiftelsen».
 • Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eierstyringsprinsipper.
 • Stiftelsen skal aktivt gjennom digitale kanaler og ved deltakelse i investormøter og i andre sammenhenger informere om sin virksomhet og eierstrategi til investorer og andre interessenter.
   

Mål om god soliditet og konkurransedyktig lønnsomhet og utbytte

Stiftelsens finansielle mål for eierskapet i banken bygger på alminnelige og generelle prinsipper som gjelder for en profesjonell, langsiktig eier. Dette innebærer:

 • Avkastning på egenkapitalbevisene på linje med de mest lønnsomme regionsparebankene i landet, hensyntatt soliditet.
 • Konkurransedyktig utbytte, hensyntatt bankens soliditetsmål og strategiske ambisjoner.
   

Stiftelsen skal være en viktig aktør i regionen gjennom rollen som største eier i banken

 • Stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark fylke.
 • Gavetildelingen skal aldri få et omfang som truer stiftelsens evne til å delta i emisjoner i banken og opprettholde mer enn 50 prosent eierskap.
 • Stiftelsen vil arbeide for at SpareBank 1 Østlandets hovedkontor forblir i Hedmark.